Barnets bedste skal vægtes højest i sager om udvisning af forældre

02-11-2016

Høring over ændring af udlændingeloven (ændring af udvisningsreglerne)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Familiesammenføring mv.
Slotsholmsgade 10
1216 København K
31.10.2016 
J.nr. 3.5.10/amc

Den foreslåede ændring i reglerne om udvisning vedrører en tilføjelse af udtrykket ”med sikkerhed” før ordene ”vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser”. Det betyder, at en udvisning kun vil kunne udsættes eller omgøres, fordi det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at gennemføre udvisningen. Der er med denne ændring, en øget risiko for, at retspraksis vil udvikle sig sådan, at tvivlen ikke længere vil komme den tiltalte og dennes børn til gode.

Hvis udvisning af en udlænding får konsekvenser for udlændingens barn, er det afgørende, at der i sagsbehandlingen inddrages internationale konventioner, særligt FN´s Børnekonvention. Uanset at ordlyden i bestemmelserne om udvisning bliver: ”..fordi/medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser”, vil det for et barn have afgørende betydning, at afgørelsen ikke strider mod barnets rettigheder på grund af den usikkerhed og angst, det vil medføre omkring barnets fremtid. Danmarks forpligtelser efter FN´s Børnekonvention fører til, at hensynet til barnets bedste skal vægtes højest, herunder skal enhver tvivl komme barnet til gode.

En afgørelse vil desuden medføre klageadgang. Når et barn eller en voksen på vegne af barnet klager over manglende overholdelse af Børnekonventionen via klagemekanismen under FN´s Børnekonvention eller Menneskerettighedskonventionen via Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, må der forventes en klagebehandlingstid på over et år. Det er meget lang tid i et barns liv. Det er derfor helt afgørende, at de relevante klageinstanser i Danmark inddrager principperne i FN´s Børnekonventionen, når de behandler en sådan klage.


Med venlig hilsen

Per Larsen, Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund, Sekretariatschef