Høringssvar 2015

29. september 2015

Børnerådet: Giv mulighed for tvangsbehandling af gravide misbrugere

Høringssvar på afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler

29. september 2015

Børnerådet støtter internationale aftaler, der styrker børns retsstilling

Børnerådets kommentar til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

25. september 2015

Børns rettigheder og retsstilling bør styrkes yderligere

Høring over Danmarks anden nationale rapport til FN’s Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review)

28. august 2015

Hvor er børneperspektivet i vejledninger og bekendtgørelser om tvang i psykiatrien?

Høringer over bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

14. august 2015

Skilsmissebørn skal tilbydes støtte, rådgivning og samtaler

Børnerådets kommentar til udkast til opdaterede forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven (imødegåelse af samarbejdschikane)

31. juli 2015

Flygtningebørn bliver marginaliseret i nye lovforslag

Høringssvar om forslag til lov om ændring af børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven samt forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

19. maj 2015

Hvorfor klager børn ikke over magtanvendelser?

Høring over betænkningen ”Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” (nr. 1551/2015)

19. maj 2015

Børn op til 15 år bør have ret til videoafhøring

Børnerådets bemærkninger til Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring

20. april 2015

Ros til ny vejledning om antiradikalisering

Vedr. Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

17. april 2015

Sårbare børnefamilier skal have bedre mulighed for at få opholdstilladelse

Høringssvar på lovforslag om ændring af udlændingeloven (humanitære opholdstilladelser)