FN’s klagemekanisme for Børnekonventionen vil styrke danske børns retsstilling

19-01-2015

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af 3. tillægsprotokol til FN’s konvention om Barnets Rettigheder

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

19. januar 2015
j.nr.3.8.13/sgh

Det er Børnerådets klare opfattelse, at ratifikation af 3. tillægsprotokol om en klagemekanisme til Børnekonventionen vil bidrage til at styrke danske børns retsstilling. 
Komiteens fortolkning af konventionen har ikke bindende karakter, og komiteen er ikke en domstol, men klagemekanismen vil alligevel væsentligt bidrage til forståelsen af Børnekonventionens bestemmelser udfoldet i praksis og dermed til en øget anvendelse af konventionen, også i Danmark.

Børnerådet minder om bestemmelsen i Børnekonventionens § 42, der forpligter staten til aktivt og med alle rimelige midler at udbrede kendskabet til principperne og bestemmelserne i konventionen og dens tillægsprotokoller. 
Rådet bifalder i den sammenhæng, at klagesager mod andre stater også vil blive omtalt på ministeriets hjemmeside, jf. pkt. F i Bemærkninger til lovforslaget. Rådet håber, at ministeriets hjemmeside kan danne rammen om en aktiv dialog med alle, der arbejder aktivt for børns rettigheder, bl.a. Samarbejdsgruppen vedr. Børnekonventionen, i form af udveksling af nyheder og synspunkter i forbindelse med udviklingen af klagepraksis.

Børnerådet bemærker i øvrigt, at regeringen i sit grundlag ”Et Danmark, der står sammen” i oktober 2011 gav udtryk for et ønske om at styrke særligt børns rettigheder. En inkorporering af Børnekonventionen i samspil med klagemekanismen vil set med Børnerådets øjne sende et umisforståeligt signal til alle børn og voksne om, at Danmark ønsker at styrke respekten for og kendskabet til børns rettigheder og dermed virkeliggøre konventionens hensigt.

Med disse bemærkninger kan Børnerådet fuldt ud tilslutte sig forslaget.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef