Reglerne for børneattester skal også gælde for myndigheder, institutioner og foreninger, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

23-01-2015

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Kulturministeriets ressortområde

Kulturministeriet
København, 23. januar 2015
j.nr.3.7.27/sgh 

Forslaget medfører, at reglerne om indhentelse af børneattest nu også gælder ved myndigheders, institutioners og foreningers ansættelse af samaritter og lektiehjælpere under Kulturministeriets ressort.
Videre præciserer forslaget over for alle foreninger, der modtager tilskud efter bekendtgørelse om tilskud til samfundsengagerede ungdomsorganisationer, at de er omfattet af pligten til at indhente børneattest.

Børnerådet anser tilføjelserne for hensigtsmæssige i forhold til forebyggelse af overgreb mod børn under 15 og kan tilslutte sig forslaget.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef