Børnerådet hilser forslag om ændring af adoptionsloven velkommen

10-02-2015

Høringssvar på forslag om ændring af adoptionsloven

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

København den 10.02.2015
J.nr. 3.6.15/amc

Børnerådet ser mange gode initiativer i forslaget og vil i den forbindelse følge, hvordan praksis udmønter sig på de nævnte indsatsområder. Børnerådet ser frem til, at de strukturelle ændringer i behandlingen af og tilsynet med adoptioner vil medvirke til, at der herefter bliver en øget kvalitet i og tilfredshed med adoptionen, som den opleves af den adopterede.

Det er positivt, at det fremover efter § 25d, stk. 1 gøres obligatorisk at modtage adoptionsrådgivning før og efter gennemførelsen af en adoption. Det er afgørende, at rådgivningen tager udgangspunkt i konkrete udfordringer, herunder at møde barnet, hvor det er, så barnet føler sig set og hørt. Børnerådet er derfor tilfreds med, at der i bemærkningerne åbnes op for muligheden for, at dele af et rådgivningsforløb rettes direkte mod den adopterede.

Børnerådet mener, det er afgørende, at forældrene tilbydes et forebyggende konkret rådgivningsforløb i forhold til deres eget indbyrdes forhold, efter at barnet er kommet til familien. Det vil sige, på det tidspunkt hvor hverdagen igen har indfundet sig. Relationen mellem forældrene er en af de vigtigste faktorer for barnets tryghed og udvikling

Børnerådet tilslutter sig forslaget om at udvide anvendelsesperioden for det andet rådgivningsforløb, så det kan placeres helt op til, at den adopterede fylder 18 år. Rådgivningsforløbene kan dermed i højere grad anvendes på det tidspunkt, hvor behovet for rådgivning opstår. I den forbindelse bør det afgrænses, hvornår der gives støtte efter henholdsvis PAS-rådgivning eller efter serviceloven, så adoptivfamilien kan blive rådgivet korrekt.

Initiativet til rådgivning skal efter forslaget stadig gå gennem forældrene. Børnerådet mener, at barnet skal have selvstændig mulighed for at anmode om støtte. Barnet har en særlig indsigt i forholdene, herunder særligt i livet før adoptionen, som jo ofte kan begrunde behovet for støtte. Barnet bør derfor gives selvstændig initativret fra 12 år. Dette vil sende signal om, at der fra statens side er et ønske om at sikre de adopteredes trivsel og udvikling. Den adopteredes retsstilling øges, når reglerne i adoptionsloven tilnærmes servicelovens og forældreansvarslovens regler.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                                           Annette Juul Lund Formand for Børnerådet                                       Sekretariatschef