Kombineret ungdomsuddannelse skal favne alle elever, der ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse

04-04-2014

Udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

J.nr. 3.10.2/sl

Børnerådet ser overordnet positivt på indholdet i den nye uddannelse kombineret ungdomsuddannelse. Det skyldes særligt det eksplicitte fokus på praksisnær læring, kontinuitet i voksenkontakt og klassefællesskaber.

Børnerådet er dog bekymret for, om de samlede ændringer på ungdomsuddannelsesområdet i forlængelse af aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” samlet set kan sikre, at alle unge får reel mulighed for at vælge ungdomsuddannelse, som de kan trives i.

Det er rådets opfattelse, at der bør være et særligt fokus på, om det nye erhvervsrettede spor i 10. klasse (EUD10) sammen med ”Kombineret Ungdomsuddannelse” og de nuværende produktionsskoler samlet set udgør et fuldt dækkende tilbud til gruppen af unge, som ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse.

Inddragelse i udviklingen og evalueringen af kombineret ungdomsuddannelse

Formålet med uddannelsen er blandt andet at bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Børnerådet mener i den forbindelse, at den aktive inddragelse af de unge selv i deres uddannelse og på den enkelte uddannelsesinstitution er helt afgørende.

For at opleve sig selv som ligeværdig medspiller i et demokratisk system er det afgørende, at de unge reelt oplever, at deres mening tæller og har værdi. Inddragelsen af de unge bør forgå på mange niveauer, fx:

1) i vurdering af egnethed til uddannelsen

2) i tilrettelæggelsen af undervisningen (fx i forhold til at komme med forslag til andre erhvervstemaer end de centralt fastsatte)

3) i vurdering og forbedring af undervisningsmiljøet

4) i evalueringen af den nye uddannelse.

Børnerådet er enig i nødvendigheden af at evaluere uddannelsen efter tre år og igen efter fem år og understreger igen vigtigheden af, at de unges stemme inddrages her.

Uddannelsens struktur og indhold

Børnerådet bifalder det store fokus på holdfællesskab samt projekt- og værkstedskultur, da vi ved, at disse læringsformer, det fælles læringsmiljø og den sociale trivsel har stor betydning for de unges motivation for læring. Dette understøttes af Børnerådets kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt unge.

Også den faste og kontinuerlige voksenkontakt ses af de unge som en væsentlig motiverende faktor i gennemførelsen af ungdomsuddannelse – dette gælder i særlig grad for de mere sårbare unge. Derfor ser Børnerådet positivt på dette element i tilrettelæggelsen af den nye uddannelse.


Med venlig hilsen

Per Larsen                                                      Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                       Chefkonsulent