Høringssvar: anbringelse af unge med funktionsnedsættelse

23-08-2013

Høringssvar til forslag til lov om ændring af serviceloven og retssikkerhedsloven.

Att.: Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
J.nr. 3.7.27/AMC.

Børnerådet vil gerne bakke op om de foreslåede ændringer i serviceloven om mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18-22, da der har været eksempler på, at de gældende regler har været til hindring for at opretholde kontinuitet for den unge.

En kontinuitet som også bevares ved, at den unge kommer i efterværn i sin nuværende plejefamilie. Det er afgørende, at unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne oplever tryghed i hverdagen og ved overgangen til voksenlivet.

Børnerådet undrer sig dog over, at lovændringen i forhold til denne gruppe unge med disse særlige behov kun vedrører plejefamilier. Mindre familielignende opholdssteder, hvor der typisk er tale om et ægtepar, der har oprettet stedet, bør også kunne give den unge mulighed for efterværn, da der i disse tilfælde vil være mulighed for, at den unge i et eventuelt efterværn kan drage nytte af den relation, der er dannet til de voksne på stedet.

Børnerådet tilslutter sig tydeliggørelsen af ansvaret for sikring af efteruddannelse og supervision til plejefamilien, således at den placeres hos den kommune, der har pligt til at handle i forhold til barnet eller den unge, der er anbragt i en plejefamilie.

Børnerådet kunne dog ønske sig en yderligere præcisering af kvaliteten, hyppigheden og omfanget af efteruddannelsen og supervisionen, så der sikres en ensartet og god kvalitet i familieplejen.

Med venlig hilsen 

Per Larsen                                      Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           sekretariatschef