Høringssvar: patientkontorer

05-12-2013

Vedr. udkast til bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner.

Att: Ministeriet for sundhed og forebyggelse.
J.nr.3.4.4/sgh.

Børnerådet bemærker, at der er fremsat lovforslag (L87) om ændring af sundhedsloven, der vil  medføre ligestilling mellem psykiske og fysiske sygdomme og mellem børn og voksne mht. udredning og sygehusvalg. Forslaget vil medføre en markant bedre retsstilling for børn i sundhedsvæsnet, forudsat at der i planlægning og tilrettelæggelse i sundhedssystemet tages hensyn til børns særlige forhold og problemer.

Børnerådet har således påpeget, at børn med alvorlig psykisk sygdom under ingen omstændigheder bør opleve ventetid mht. udredning og behandling, og at der må skaffes midler, der tilsikrer dette.

Rådet finder på den baggrund, at det fremsendte forslag med fordel kunne inddrage det forhold, at patientkontorerne nu i højere grad skal kunne vejlede og rådgive børn om deres rettigheder, evt. som et supplement til vejledningen af forældrene/forældremyndighedsindehaverne. Det kan fx med fordel fremgå af bekendtgørelsens §1, at målgruppen også omfatter børn og unge.

Videre bør det indskrives i §2, stk. 1 og stk. 3, at det påhviler kontoret at anvende en særlig forberedt og pædagogisk tilgang i rådgivningen af børn og unge om deres klageadgang.

Med venlig hilsen        

Per Larsen                                      Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet           chefkonsulent