Høringssvar: menneskehandel og voldsramte ægtefællesammenførte

18-01-2013

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven: bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte.

Att.: Justitsministeriet.
J.nr: 3.5.10/AMC.

Som udgangspunkt mener Børnerådet, at lovforslaget til lovændring i henseende til børn, der er ofre for menneskehandel eller børn af ofre for menneskehandel, bør forudsætte, at kravene til behandling af børn i Europarådets Konvention om indsatsen mod menneskehandel og i den valgfri tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi er opfyldt.

Børnerådet tilslutter sig, at det angives i lovgivningen, at der kan gives midlertidig opholdstilladelse til en person, som er blevet udnyttet her i landet. Der er dog ikke i lovforslaget eller bemærkningerne en præcis angivelse af, hvorledes der skal handles, hvis udlændingen er mindreårig eller har mindreårige børn.

Børnerådet mener derfor, at § 9 c, stk. 5 bør indeholde, at også børn af en udlænding, som er blevet handlet, gives opholdstilladelse. 

I bemærkningerne på side 19 fremgår det, at i praksis vil den særlige regel i § 9 c, stk. 1 være gældende, således at der kan ansøges om, at barnet efter konkret vurdering får opholdstilladelse.

Børnerådet anser det dog for mest hensigtsmæssigt, at den handledes børn skrives ind i § 9 c, stk. 5, så der ikke skal anvendes ressourcer på en ansøgning herom fra en allerede udsat person med deraf følgende usikkerhed for personen samt barnet.

Børnerådet vil derfor opfordre til, at der før første komma i sætningen tilføjes ”samt dennes børn”. Herunder bør der tages stilling til udlændingens eventuelle børn i udlandet, så det sikres, at de får den rette støtte. 

Barnets bedste bør altid komme først, så Børnerådet bemærker, at hvis barnet fortsat har bedst af at blive i Danmark, så bør opholdstilladelsen kunne fortsætte udover den nævnte tidsperiode.

Børnerådet ønsker endvidere en tilføjelse i stk. 5, således at også uledsagede mindreårige menneskehandlede omfattes af tilbuddet om opholdstilladelse.

Børnerådet mener, der bør være en udtrykkelig stillingtagen til, hvilke særlige forholdsregler ministeriet tager ift. mindreårige, som er blevet handlet samt ift. børn af personer, som er blevet handlet, samt hvilken ekstra støtte der gives i sådanne tilfælde for at sikre barnets bedste.

I forhold til udvidelsen af refleksionsperioden og integrationsperioden mener Børnerådet, at det i bemærkningerne er vigtigt at understrege, at såvel børn som voksne kan blive ofre for menneskehandel efter ankomsten til landet.

Børnerådet mener endvidere, at der i forhold til refleksionsperioden bør laves følgende tilføjelse i bemærkningerne (med kursiv):” Den udvidede refleksionsperiode bruges bl.a. til at forberede hjemrejsen. Hjemrejseforberedelserne omfatter normalt både aktiviteter her i landet, fx psykologhjælp, undervisnings eller kursusforløb rettet mod erhvervsaktiviteter efter en hjemvenden, og aktiviteter i hjemlandet i form af modtagelse og støtte til reintegration i tre måneder.

Forberedt hjemsendelse og reintegration tilbydes ligeledes uledsagede mindreårige.” Således at uledsagede mindreårige sikres en forberedt hjemsendelse, hvor risikoen for igen at blive udnyttet søges mindsket.

Børnerådet hilser tilføjelsen om at medtage vold og andre overgreb mod børn i bestemmelsen velkommen, da vold mod børn naturligvis bør sidestilles med vold mod ægtefælle i form af muligheden for at opnå fortsat opholdstilladelse.

Børnerådet ønsker tilføjet i bemærkningerne til loven, at Udlændingestyrelsen ved anklage om vold mod et barn, uanset der ikke er sket politianmeldelse, har pligt til at underrette de sociale myndigheder. Så det sikres, at barnet får den nødvendige behandling og støtte.

Børnerådet tilslutter sig, at varigheden af udlændingens ophold her i landet er uden betydning, når det vurderes, om der skal ske inddragelse af opholdstilladelsen.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                                 Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                      sekretariatschef