Høringssvar: børn og unge med funktionsnedsættelse

08-02-2012

Vedr. forslag om ændring af vejledning om særlig støtte nr. 3 (børn og unge med funktionsnedsættelse).

Børnerådet finder de foreslåede ændringer velegnede til at tydeliggøre reglerne vedr. børn og unge med funktionsnedsættelser i vejledning nr. 3 til serviceloven.

Rådet har dog følgende kommentarer til enkelte punkter i forslaget:

Pkt. 528. (2. afsnit, side 304 øverst): ”Kommunalbestyrelsen må i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne være opmærksom på, at der kan være forhold omkring funktionsnedsættelsen, der kan vanskeliggøre denne dialog.”

Børnerådet foreslår, at teksten suppleres således: ”Dette skal der tages højde for ved samtalen med barnet eller den unge”.
Hvis der ikke tages de nødvendige hensyn, er der risiko for, at den lovpligtige samtale med barnet (jf. § 48) bliver meningsløs, fordi man ikke belyser barnets perspektiv tilstrækkeligt, før der træffes afgørelse.

Samme tilføjelse foreslås til pkt. 532, (2. afsnit, s.306 øverst).

Pkt. 546. (2. afsnit, side 315 nederst): ”Her må man være opmærksom på, at børn og unge med nedsat funktionsevne på grund af funktionsnedsættelsen kan have vanskeligheder ved at udtrykke deres mening. Dette bør der tages højde for ved samtalen med barnet eller den unge.”

Børnerådet finder det hensigtsmæssigt, at, ’bør’ ændres til ’skal’ – jf. ovenstående argumentation.

Vi gør opmærksom på, at pkt. 556 ( 4. afsnit, s. 323 øverst) ikke er forståelig: ”Hvis der er et akut behov for at overvåge samværet, for at afbryde forbindelsen mellem forældrene eller netværket syn til barnet eller den unge, […]”

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                    sekretariatschef