Hørringssvar: specialundervisning

09-03-2012

Vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder).

Beslutningen om, hvor et barn skal gå i skole – og dermed tilbringe en betydelig del af sin tid hver dag – er af stod betydning for det barn, som skolevalget vedrører.

Af denne grund finder Børnerådet det først og fremmest vigtigt, at anbringende kommune til enhver tid sørger for at inddrage det barn, beslutningen om skolevalg vedrører, og tillægger barnets mening passende vægt, jf. også artikel 12 i FN’s Børnekonvention, som siger at:

1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

2. Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.

Da barnets sagsbehandler, som er repræsentant for bopælskommunen/den anbringende kommune, typisk vil have et bedre kendskab til barnet og derfor et bedre fagligt grundlag at vurdere skolevalg ud fra end skolekommunen, mener Børnerådet, det er fornuftigt, at et anbragt barns bopælskommune skal inddrages og godkende beliggenhedskommunens forslag om specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller på barnets anbringelsessted.

Børnerådet kan derfor tilslutte sig lovforslaget, men lægger vægt på, at afgørelsen af skoletilbud alene bør finde sted ud fra hensyn til det anbragte barn, som skal sikres det bedst mulige undervisningstilbud.

I forlængelse af ovenstående forventer Børnerådet, at det i vejledningen til loven vil komme til at fremgå tydeligt, hvordan børn inddrages i beslutningen om skolevalg. Børnerådet forventer ligeledes, at det i bekendtgørelsen til loven vil blive beskrevet, hvordan ikke bare forældre men også børn selv, kan indbringe klager om afgørelser for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                     Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                     sekretariatschef