Høringssvar: familieplejers efteruddannelse mv.

08-02-2012

Vedr. forslag til ændring af serviceloven (plejefamiliers efteruddannelse og supervision, partsstatus til 12 - 14 årige ved domstolsprøvelse).

Børnerådet påskønner de anstrengelser, der løbende foregår mhp. at skabe et klart retsgrundlag for indsatsen efter serviceloven og for at styrke retssikkerheden for udsatte børn og unge. Rådet kan på den baggrund tilslutte sig nærværende forslag.

Plejefamiliers efteruddannelse og supervision

Det kan være vanskeligt for den godkendende kommune at vurdere den enkelte plejefamilies behov for efteruddannelse og supervision. Rådet støtter derfor forslaget om, at handle- og betalingsforpligtelsen på dette område fremover påhviler den anbringende kommune, der har indgående kendskab til sagen.

Børns partsstatus

Forslaget indebærer, at 12 - 14 årige får partsstatus på samme måde som de 15 - 17 årige i sager, der indbringes for domstolene i henhold til servicelovens § 170 ved domstolsbehandlinger af tvangsmæssige afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Børnerådet har tidligere argumenteret for det samme ud fra modenhedsbetragtninger, bl.a. i rådets supplerende rapport til FN's Børneretskomite i 2009, og hilser på den baggrund forslaget velkomment.

Klageadgang over afgørelser om efterværn

Børnerådet tilslutter sig det synspunkt, at der bør være et klart retsgrundlag for klageadgangen i sager om særlig støtte til børn og unge. Rådet kan på den baggrund støtte forslaget, der skaber tydelig hjemmel for unge til at klage over efterværnsafgørelser, truffet inden den unge er fyldt 18.

Advokatbistand ved Ankestyrelsens egendriftssager

Der har været usikkerhed om hjemlen til at give advokatbistand, når Ankestyrelsen optager sager til behandling af egen drift efter servicelovens § 65. Forslaget fastslår, at sagens parter har samme ret til advokatbistand som ved behandlingen af sager i børn- og ungeudvalget, når Ankestyrelsen vurderer, at det ikke kan udelukkes, at sagen kan resultere i en tvangsmæssig foranstaltning. Børnerådet tilslutter sig forslaget, der bidrager til et klart retsgrundlag for sagens behandling.

Samvær under anbringelsen

Forslaget understreger, at samvær med forældre og netværk under anbringelsen i alle tilfælde skal tilrettelægges ud fra hensynet til barnets bedste, og at dette hensyn skal vægtes over forældrenes ønske om kontakt. Reglerne herom samles i servicelovens § 71. Børnerådet støtter forslaget, der styrker børn og unges retsstilling i spørgsmål om samvær betydeligt.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                    sekretariatschef