Høringssvar: folkeskoleloven

01-11-2012

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

Att.: Ministeriet for børn og undervisning.

Børnerådet bifalder som udgangspunkt lovforslaget med dets to hovedpunkter:

1) at sikre anbragte børn et skoletilbud med minimum 10 elever

2) at give børn kvalificerede undervisere ved at stille krav om, at undervisningen varetages af personer med en læreruddannelse.

Børnerådet vil imidlertid knytte en række uddybende kommentarer til lovforslaget.

Krav om minimum 10 elever på interne skoler

Børnerådet har med sin undersøgelse om anbragte børn fået indblik i 113 anbragte børn og unges oplevelser med og holdninger til deres skolegang, herunder erfaringer med interne skoler på anbringelsesstederne.

Her siger børnene blandt andet, at det er vigtigt for dem at gå i en skole med mulighed for at danne relationer med andre børn og unge, hvorfor en del børn ønsker sig at gå på den lokale folkeskole, mens andre blot udtrykker ønske om at komme væk fra det sted, hvor de bor, og gå i skole sammen med andre børn.

Det sociale er af stor betydning for børnenes trivsel og dermed også læring i skolen. Men faglighed har også stor betydning for børnene. De er optagede af at klare sig godt i skolen, ikke mindst ved de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Med større undervisningsmæssige enheder vil det være muligt at tilbyde et højere fagligt niveau, fx flere uddannede lærere med forskellige kompetencer/fag – og netop på anbringelsesstedernes interne skoler er det af særlig stor betydning at sikre en høj faglighed.

Børnerådet vil dog gerne pege på vigtigheden af, at elever fortsat skal kunne undervises i mindre enheder end 10 elever, idet en del af de elever, som henvises til specialtilbud/specialundervisning ikke er i stand til at modtage undervisning i så store grupper.

Det er vigtigt, at den enkelte elevs forudsætninger og evner vurderes individuelt, og at undervisningstilbuddet tilpasses elevens behov. Det er med andre ord vigtigt, at kravet om de minimum 10 elever alene drejer sig om skolens størrelse og ikke klassestørrelsen, så det sikres, at det enkelte barns behov tilgodeses.

Fra ét dagbehandlingssted til et andet – det giver ikke mening

Børnerådet er betænkelig ved, at både anbringelsessted og dagbehandlingssted nævnes, når det drejer sig om, at et barn henvises til en intern skole på et andet sted end det, barnet i første omgang er henvist til.

Det vil næppe være gavnligt for et barn at skulle modtage dagbehandling ét sted men undervisning på en intern skole et andet, fordi førstnævnte ikke kan leve op til kravet om et skoletilbud med minimum 10 elever.

Her bør man altid tilstræbe at dagbehandling og skoletilbud findes samme sted, dvs. at barnet placeres i et dagbehandlingstilbud, hvor der kan sikres skolegang. Det bør præciseres, hvad der er hovedreglen i den sammenhæng.

Uddannede lærere bør være en selvfølge

Børn, der modtager undervisning på anbringelsessteders interne skoler, har naturligvis lige så meget ret til kvalificeret undervisning af uddannede lærere, som børn i almindelige skoler.

Derfor bakker Børnerådet fuldt op om lovforslagets anden del. Samtidig er det vigtigt, at påpege at et pædagogisk tilsyn med skolerne én gang om året ikke kan sikre et højt kvalificeret personale alene. Der er behov for fast sparring udefra, og Børnerådet så endvidere gerne, at lærere på interne skoler havde ret til pædagogisk efter- eller videreuddannelse, for at de bedst muligt kan varetage undervisningen af de særlige grupper af elever, som går på den enkelte interne skole.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                      Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           sekretariatschef