Høringssvar 2011

15. december 2011
Forslag til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne).
Læs høringssvaret (pdf).

13. december 2011
Vedr. Bekendtgørelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Læs høringssvaret (pdf).

13. december 2011
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold).
Læs høringssvaret (pdf).

13. december 2011
Høringssvar vedrørende Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven.
Læs høringssvaret (pdf).

5. december 2011
Høringssvar til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, færdselsloven og lov om ændring af færdselsloven (Kriminel lavalder).
Læs høringssvaret (pdf).

25. november 2011
Vedr. udkast til ændring af straffeloven (Udvidet definition af
menneskehandel mv.)
Læs høringssvaret (pdf).

18. november 2011
Vedr. 2011-740-0016, udkast til ændring af retsplejeloven mv.
Læs høringssvaret (pdf).

9. september 2011
Høringssvar vedr. forslag til revision af straffuldbyrdelsesloven.
Læs høringssvaret (pdf).

17. marts 2011
Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Konsekvensændringer på det sociale område som følge af Barnets Reform m.v.).
Læs høringssvaret (pdf).

28. februar 2011
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede regler for sæddonation).
Læs høringssvaret (pdf).

22. februar 2011
Børnerådets høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om eller pejlemærkesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted.
Læs høringssvaret (pdf).

14. februar 2011
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse nr. 218 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Læs høringssvaret (pdf).

10. februar 2011
Vedr. udkast til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedvidenskabelige forskningsprojekter.
Læs høringssvaret (pdf).

26. januar 2011
Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om en børne- og ungeydelse og bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år m.v.).

Læs høringssvaret (pdf).

26. januar 2011
Børnerådets bemærkninger til udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Læs høringssvaret (pdf).

5. januar 2011
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timers reglen til en 225 timers regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende forældreansvar m.v.).
Læs høringssvaret (pdf).