Høringssvar 2008

17. december 2008
7560. Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpelse af regler om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg).
Læs høringssvaret (pdf).

12. december 2008
Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.).
Læs høringssvaret (pdf).

10. december 2008
Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan samt ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag).
Læs høringssvaret (pdf).

27. november 2008
Vedr. Europarådets nye konvention om adoption af børn.
Læs høringssvaret (pdf).

26. november 2008
Vedr. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven mhp. gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse etc.
Læs høringssvaret (pdf).

7. november 2008
Høringssvar til projekt Forældreguides.
Læs høringssvaret (pdf).

22. oktober 2008
Vedr. udkast til bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.
Læs høringssvaret (pdf).

20. oktober 2008
Vedr. forudsætninger for og konsekvenser af ratifikation af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Læs høringssvaret (pdf).

10. oktober 2008
Høringssvar til udtalelse om forældreansvar afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet.
Læs høringssvaret (pdf).

3. oktober 2008
Høring vedr. indsatsen for at bekæmpe børnepornografi på internettet.
Læs høringssvaret (pdf).

9. september 2008
Børnerådets kommentar til Sundhedsstyrelsens Udkast til vejledning om etablering af regionale familieambulatorier.
Læs høringssvaret (pdf).

8. september 2008
Vedr. udkast til 2 bekendtgørelser og vejledning (Regler om udredning og visitation af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. og om økonomisk støtte til forældre etc.).
Læs høringssvaret (pdf).

8. september 2008
Vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
Læs høringssvaret (pdf).

11. august 2008
Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud (Obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner).
Læs høringssvaret (pdf).

8. august 2008
Vedr. høring fra Forbrugerstyrelsen angående Forbrugerredegørelsen 2008: ’Børn og unge i en virtuel verden’.
Læs høringssvaret (pdf).

30. april 2008
Vedr. Straffelovrådets udtalelse af april 2008 om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn.
Læs høringssvaret (pdf).

11. marts 2008
Vedr. forslag til lov om ændring af forskellige tobakslove.
Læs høringssvaret (pdf).

6. marts 2008
Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler.
Læs høringssvaret (pdf).

6. februar 2008
Vedr. udkast til ændring af lov om indhentelse af børneattest.
Læs høringssvaret (pdf).

1. februar 2008
Vedr. forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Udvidelse af undervisningspligten m.m.).
Læs høringssvaret (pdf).

14. januar 2008
Høringssvar til Strafferetsplejeudvalgets betænkning om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger(betænkning nr. 1492/2007).
Læs høringssvaret (pdf).